İlhan Cihaner´den Reyhanlı Katliamı Sansürüne İtiraz

İlhan Cihaner: "olay yeri diyerek
bizi almak istemediler ama
valinin konvoyu bir suru aracla geçti.
Kepçeyle temizlik yapılıyor!"
CHP Milletvekili İlhan Cihaner Reyhanlı katliamı hakkında alel acele verilen sansür kararına itiraz etti. Ankara Sulh Ceza Mahkemesi'ne, sansür kararı veren Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere yapılan itiraz "yurttaşın bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünü ağır şekilde ihlal eden, soruşturmanın hükümetin kontrolü ve yönlendirmesi altında yapıldığı izlenimi veren ve bu haliyle tüm yurttaşları ilgilendirdiği için herkesin başvurabileceği sansür niteliğindeki kararınız İHAS, Anayasa ve CMK ya aykırıdır" denerek sansür kararının kaldırılmasını istemekte."
 
Sansür kararına yapılan itiraz metni:

REYHANLI SULH CEZA MAHKEMESİ' NE
Gönderilmek üzere
ANKARA SULH CEZA MAHKEMESİ’NE,
ESAS NO: 2013/584 D.iş 


İTİRAZ EDEN : İlhan CİHANER, TC No: 35980763720, B blok, üst zemin, 4 nolu banko. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ÇANKAYA/ANKARA
VEKİLİ :Av.Mustafa GÜLER
Strazburg Caddesi 28/28 Sıhhiye ANKARA
İTİRAZ OLUNAN KARAR: Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 11.05.2013 tarih ve 2013/584 D.iş sayılı Değişik İş kararı.


AÇIKLAMALAR
11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve bir çok yurttaşımızın ölümü ve yaralanmasına neden olan patlamaların soruşturulması, Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/1597 nolu soruşturmasına kayden soruşturulmaya başlanmıştır.
Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının Başvurusu üzerine, Mahkemenizce “...dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK CMK.md.153 vd.maddelei gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA...” karar verilmiştir.
Söz konusu karar, aşağıda açıklayacağımız nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve CMK’ya aykırı olmakla kaldırılmasına karar verilmesi için itiraz etmek gerekmiştir. 


KARARI HUKUKA AYKIRI KILAN NEDENLER
1- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Madde 10: “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir.”
Anayasa Madde 28: “Basın hürdür, sansür edilemez...
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır...
Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.” denilmektedir.
Her iki maddede güvence altına alınan bu hak, ancak yasayla öngörülen hallerde sınırlanabilir. Her halde, hakların özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
Kararınız, İHAS ve Anayasaya aykırı bir şekilde, basın özgürlüğü ve bilgi edinme hakkına ağır bir müdahaledir.
2- Diğer yandan, Karar’ın dayanağı olan CMK 153 “ MÜDAFİİN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ” başlığını taşımaktadır ve tamamen dosya içerisindeki delillere ilişkindir. Nitekim madde;
“(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.” demektedir.
Müdafinin dosyayı inceleme hakkını güvence altına alan bir madde “sansür” uygulamasının dayanağı olamaz.
3- Yurttaşların bilgi edinme hakkı bu kadar ağır bir şekilde sınırlanmışken, Yetkisiz Bakanlar olayın sorumlularının (özellikle dikkat çekmek isteriz: “şüphelilerinin” değil!) yakalandığını hemen ilan etmişlerdir. Masumiyet karinesinin ihlali bir yana, soruşturma aşamasında asıl gizli kalması gereken bilgiler hükümet tarafından ifşa edilmektedir. Etkin bir soruşturmanın yapılmasına esas bu durum engel olmaktadır. Fiili olarak bakanların istedikleri gibi konuşup medyayı/toplumu yönlendirdikleri ancak yurttaşların haber alamadıkları bir durum yaratılmıştır.
4- Uygulanan sansür nedeniyle, “fısıltı gazetesi” aracılığı ile (ölü sayısının yüzleri geçtiği, olayın önceden bilindiği ve bazı yurttaşların uyarıldığı, sansür kararının bizzat Bakan tarafından talep edildiği gibi) haberler yayılmaktadır. Yakınlarından endişe duyan yurttaşlar bilgi alamamaktadırlar.
5- Benzer toplumsal olaylarda yurttaşların ve görgü tanıklarının katkısı önemlidir. Medyanın ve yurttaşların elindeki görüntülerden ve kayıtlardan soruşturmaya katkı sağlayacak bilgiler edinilebilir.

SONUÇ VE İSTEM
: Açıklanan nedenlerle, yurttaşın bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünü ağır şekilde ihlal eden, soruşturmanın hükümetin kontrolü ve yönlendirmesi altında yapıldığı izlenimi veren ve bu haliyle tüm yurttaşları ilgilendirdiği için herkesin başvurabileceği sansür niteliğindeki kararınız İHAS, Anayasa ve CMK ya aykırıdır. Kararınızın, CMK 268/II uyarınca kaldırılmasına karar verilmesi, Mahkemeniz aksi kanaatte ise, bu itirazımızın ivedilikle itirazı incelemeye yetkili merciye gönderilmesini talep ederiz.13.5.2013

İtiraz eden İlhan CİHANER vekili
Av.Mustafa GÜLER

Eki:Vekaletname örneği


KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y